Είστε εδώ

Kafka Franz, «Γράμματα στη Μίλενα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 72 (Φεβρουάριος 1961), σ. 70-78