Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Δυο τριαντάφυλλα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 72 (Φεβρουάριος 1961), σ. 63