Είστε εδώ

O'Neil Eugene, «Πριν απ' το πρωινό», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 72 (Φεβρουάριος 1961), σ. 59-63