Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Ο κινηματογράφος», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 244-245