Είστε εδώ

Keyes Sidney, «Ο θρήνος της Διδούς για τον Αινεία», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 64-65 (Ιούνιος-Ιούλιος 1960), σ. 195