Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Ε. Αυρηλίου, Οι ελεγείες της αγαπημένης, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 63 (Μάιος 1960), σ. 162