Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 63 (Μάιος 1960), σ. 160