Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Δ. Π. Παπαδίτσα, Ουσίες, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 56-57 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1959), σ. 382-383