Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Και πίστεψέ με», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 51 (Μάιος 1959), σ. 177