Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 51 (Μάιος 1959), σ. 178-179