Είστε εδώ

Κοκκαλίδου-Ναχμία Νίνα, «Επιγραμματικό φιλοσόφημα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 51 (Μάιος 1959), σ. 174-177