Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 50 (Απρίλιος 1959), σ. 141