Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Δημοσθ. Κοκκίνου, Τα χέρια της άρνησης, δράμα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 47 (Ιανουάριος 1959), σ. 38