Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Περπατούσες νευρικά. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 359-360