Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Το παιδί μας», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 41-42 (Ιούλιος-Αύγουστος 1958), σ. 238-241