Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Αχιλλ. Καλλεύρα, Μπροστά στο θέαμα της εποχής», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 38-39 (Απρίλιος-Μάιος 1958), σ. 149