Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. 86-87