Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Χρυσάνθης Ζιτσαίας, Πεντόβολα, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 32-33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1957), σ. 335