Είστε εδώ

Μέλφος Γιάννης, «Χρυσάνθης Ζιτσαίας, Πεντόβολα, τετράστιχα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. 183