Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Ζαχαρία Παπαντωνίου, Παρισινά γράμματα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. 181-182