Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Ο κινηματογράφος. Τα έργα του περασμένου μηνός», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. 179-180