Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. 178-179