Είστε εδώ

Κόκκινος Δημοσθένης, «Αναχώρηση κι επιστροφή», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. 177