Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Τίλλας Μπαλή, Ελεγείες, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 26 (Απρίλιος 1957), σ. 88-89