Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «. . . επικίνδυνα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 26 (Απρίλιος 1957), σ. 51-52