Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Πίνακας της Σταύρωσης]», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 26 (Απρίλιος 1957), σ. 50