Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Ο κινηματογράφος. Τα έργα του περασμένου μηνός», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 25 (Μάρτιος 1957), σ. 38-42