Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 25 (Μάρτιος 1957), σ. 35