Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Βυζαντινή αρχόντισσα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 25 (Μάρτιος 1957), σ. 19