Είστε εδώ

Δικταίος Άρης, «Φαιστός», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 14 (Απρίλιος 1956), σ. 543-544