Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 13 (Μάρτιος 1956), σ. 533-534