Είστε εδώ

Δεπούντης Ιάσων, «Λυρικό της Κέρκυρας», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 13 (Μάρτιος 1956), σ. 529-530