Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Επιστολές στη Νέα Πορεία», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 485