Είστε εδώ

Παναγιωτόπουλος Ι.Μ., «Συζήτηση πάνω στη σύγχρονη ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 368-369