Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Σύγχρονες μορφές της λογοτεχνίας μας. Γιώργος Αθάνας», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 353-357