Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Συντέλεια», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 8 (Οκτώβριος 1955), σ. 318