Είστε εδώ

Κόρφης Πέτρος, «Βασ. Κραψίτη, Ηπειρώται λυρικοί», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1955), σ. 294