Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Πάνου Ν. Παναγιωτούνη, Ώρες δοκιμασίας, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1955), σ. 136-137