Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 2 (Απρίλιος 1955), σ. 90