Είστε εδώ

Αυλωνίτου Λύντια, «Άνθισε η καρδιά», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 2 (Απρίλιος 1955), σ. 76