Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Συνηχήσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 2 (Απρίλιος 1955), σ. 70-71