Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Ερημική πορεία», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 2 (Απρίλιος 1955), σ. 54-56