Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Ποίημα για τη σύζυγο», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 253