Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Σεχραζάντ», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 252-253