Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Βασίλη Ρώτα Παραμύθι της ανέμης Κωμωδία, Αθήνα 1953», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 202-203