Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 184