Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Ύμνος εις τον Κωνσταντίνον τον Παλαιολόγον», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 179-180