Είστε εδώ

Ιατρού Τάκης, «Ο τελευταίος αυτοκράτωρ του Βυζαντίου Κωνσταντίνος Παλαιολόγος», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 178