Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Το Βυζαντινολογικό Συνέδριο», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. 203-204