Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Τα Νέα Ελληνικά», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. 204